1. Wetgeving Privacy

De vastlegging en verwerking van persoonsgegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp stelt regels voor het verzamelen en het verdere gebruik van persoonsgegevens door bedrijven en instellingen ter bescherming van de privacy van degene die deze gegevens betreffen. Deze bibliotheek volgt deze wetgeving.

 

2. Doelstelling verzameling persoonsgegevens

Het doel van het verzamelen en vastleggen van persoonsgegevens in het bibliotheekautomatiseringssysteem is om media te kunnen uitlenen aan ingeschreven gebruikers, contributies en andere vorderingen te kunnen innen, media en andere producten te kunnen afleveren bij ingeschreven gebruikers, te kunnen communiceren met ingeschreven gebruikers over producten en diensten van de bibliotheek en statistische analyses te kunnen uitvoeren over het gebruik van de producten en diensten van de bibliotheek.

Het gebruik en verwerken van beschikbare persoonsgegevens is niet toegestaan, indien dit buiten de doelstelling ligt.

3. Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

Persoonsgegevens

Verzameldoel

 • NAW-gegevens
Uitlening en aflevering aan lener, communicatie tussen bibliotheek en lener en attendering van lener
 • Soortgelijke gegevens, mailcodes etc.
Uitlening, aflevering, communicatie en attendering/advisering aan lener
 • Geslacht
Communicatie tussen bibliotheek en lener, Analyse marketinggegevens
 • Geboortedatum
Bepaling contributie, analyse marketinggegevens
 • Bank/giro
Verwerken van inningen
 • Inschrijf/uitschrijfdatum
Analyse marketinggegevens
 • Reden uitschrijving
Analyse marketinggegevens
 • Incasso/factureringsgegevens
Verwerken van inningen
 • Laatste activiteitsdatum
Analyse marketinggegevens
 • Aantal uitleningen in periode x
Analyse marketinggegevens, uitleenadministratie
 • Leenhistorie per lener*
Analyse marketinggegevens, attendering/advisering aan lener
 • Loghistorie
Analyse marketinggegevens
 • Financiële historie per lener
t.b.v. uitleenadministratie (wordt periodiek gewist)
 • Pincode lener (opt)
Toegang webdiensten lener
 • Familie-relatie
Uitleenadministratie (regulering innames)

*leenhistorie kan op expliciet verzoek van lener worden uitgeschakeld

NB) De bibliotheek registreert geen gegevens, die een relatie hebben tussen het internetgebruik (geraadpleegde url’s) en ingeschreven gebruikers van de bibliotheek.

4. Toestemming lener

Het vooraf verkrijgen van toestemming van de ingeschreven gebruiker voor het verzamelen, vastleggen en verwerken van de persoonsgegevens is in de regel niet nodig als het gaat op reguliere bedrijfsactiviteiten van de openbare bibliotheek. Hieronder wordt onder andere verstaan het vastleggen van transacties, het bewaren van de leenhistorie, het uitvoeren van mailactiviteiten in verband met de communicatie met de ingeschreven gebruiker. Voor wat betreft het bewaren van de leenhistorie en de historie van de transacties kan de ingeschreven gebruiker bezwaar aantekenen bij de openbare bibliotheek. Op diens verzoek kan vastlegging hiervan uitgeschakeld, dan wel verwijderd worden. Dit heet het ‘recht van verzet’ voor de ingeschreven gebruiker.

5. College bescherming persoonsgegevens

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)heeft als taak toezicht te houden op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij het Cbp moet de bibliotheek het gebruik van persoonsgegevens melden, indien zij hiervoor geen vrijstelling heeft. De bibliotheek is hiertoe verplicht, omdat zij – samen met andere bibliotheken – een gezamenlijke gebruikersadministratie in stand houdt. De bibliotheek heeft het gebruik van persoonsgegevens aangemeld bij de Cbp. Meer informatie over de Cbp vind je op www.cbpweb.nl.

6. Verstrekking gegevens aan politie en justitie

De Wbp schrijft voor dat men persoonsgegevens niet mag gebruiken voor ander doeleinden dan waarvoor ze verzameld worden. Zo mag men de persoonsgegevens niet afstaan aan derden. Daarop kan op grond van artikel 43 Wbp een uitzondering worden gemaakt in verband met de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Met deze activiteiten is politie en justitie belast. Indien verstrekking van persoonsgegevens door politie en justitie wordt opgeëist, dan reageert de bibliotheek hierop volgens een vastgestelde procedure. Deze procedure is opgesteld door de Juridische Commissie van de FOBID (Federatie van Organisaties in het Bibliotheek- Informatie- en Documentatiewezen).

Zie voor meer informatie het document Bibliotheek en privacy