Wat is de Citotoets? De Citotoets is een toets die leerlingen van het Neder- landse basisonderwijs in groep 8 afleggen. De score van de toets geeft een globaal beeld van het best passende vervolgonderwijs voor de deelnemende leerling. In Nederland krijgt circa 60% van de kinderen een vmbo-advies en 40% een havo/vwo-advies.

Vanaf 2013 is de Citotoets verplicht op alle Nederlandse basisscholen. Als ouder hoop je natuurlijk dat je kind een goede score haalt. Uit recent onderzoek van de Uni- versiteit van Amsterdam (UvA) blijkt dat boeken lezen een uitstekende manier is om de score te verhogen. Op alle onderdelen!

De UvA-wetenschappers onderzochten 515 kinderen uit groep acht. Aanleiding was de vraag of de huidige ‘ontlezing’ leidt tot slech- tere schoolprestaties. Uit het onderzoek blijkt dat het lezen van boeken in de vrije tijd posi- tief samenhangt met zowel de eindscore op de Citotoets als de scores op de afzonderlijke Cito-onderdelen (taal, wiskunde, studievaar- digheden en wereldoriëntatie).

Het lezen van goede boeken is de enige me- diavorm die zorgt voor hogere Citoscores. Als kinderen juist veel tv kijken, internetten of gamen, scoren ze gemiddeld zelfs lager op de Citotoets.